Главная 16 Алкоголь 16 Лучшие крымские вина названия

Лучшие крымские вина названия

è ìíîãèå äðóãèå íà Ãëàâíîé ñòðàíèöå

Ïðåêðàñíûå áëþäà äëÿ çäîðîâîãî è âêóñíîãî ïèòàíèÿ, î÷åíü óäîáíûå â äîìàøíåé è ðåñòîðàííîé ïðàêòèêå.

Ïîñëåäîâàòåëüíîå èçëîæåíèå ðåöåïòîâ îáåñïå÷èâàåò óñïåõ äàæå íà÷èíàþùèì êóëèíàðàì.

Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ñòàòüÿ 1.

Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ñòàòüÿ 6.

(òàòàðñêàÿ ñâàäüáà — òóé éîëàëàðû)

Ñâàäåáíûå îáðÿäû òàòàð õàðàêòåðèçóþòñÿ çàìåòíûì åäèíñòâîì ïðè ñîõðàíåíèè ìíîãîîáðàçèÿ òåðìèíîâ îäèíàêîâûõ ïî ñóòè îáðÿäîâ, ñâàäåáíûõ ÷èíîâ, óãîùåíèé è ò.ä. Îñíîâíûå ðàçëè÷èÿ ñâÿçàíû ñî ñïåöèôèêîé ôîðìû ïðîâåäåíèÿ ðåëèãèîçíîãî îáðÿäà áðàêîñî÷åòàíèÿ, êîòîðûé ÿâëÿëñÿ ïåðâîñòåïåííîé, íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ñâàäåáíîé îáðÿäíîñòè ó òàòàð-ìóñóëüìàí è ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí-êðÿøåí. Îïðåäåëåííîå ñâîåîáðàçèå âíîñèò íàëè÷èå áîãàòîãî ñâàäåáíîãî ôîëüêëîðà ó òàòàð-ìèøàðåé è îñîáåííî êðÿøåí. Ó êàçàíñêèõ òàòàð â òðàäèöèîííîì áûòó (XIX â.) îí ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàë.

Äëÿ êîíöà XIX — íà÷àëà XX â. ïðåîáëàäàþùèì áûë áðàê ïî ñâàòîâñòâó. Ýòà ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ áðàêà è ïðåäîïðåäåëÿëà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñâàäåáíóþ îáðÿäíîñòü. Îñíîâíîé ÷åðòîé åå áûëî ñòðîãîå âûïîëíåíèå åäèíîãî êîìïëåêñà îáðÿäîâ, õàðàêòåðíîãî äëÿ êîíêðåòíîé ìåñòíîñòè. Èìåþùèåñÿ æå îòëè÷èÿ áûëè îáóñëîâëåíû ëèøü ñîöèàëüíûìè ïðè÷èíàìè è çàêëþ÷àëèñü â ðàçíîì êîëè÷åñòâå ãîñòåé, ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñâàäåáíûõ ïèðîâ, ãîñòåâàíèé, â áîãàòñòâå äàðîâ è ò.ä.

 ïðåäñâàäåáíûé ïåðèîä, âî âðåìÿ ñâàòîâñòâà (ÿó÷û êèëү, áàøêîäà êèëү, êûç êèëåøү), ñòîðîíû äîãîâàðèâàëèñü î êîëè÷åñòâå è êà÷åñòâå äàðîâ (êàëûí, êàëûí ìàëû), êîòîðûìè ñòîðîíà æåíèõà äîëæíà áûëà îäàðèòü ñòîðîíó íåâåñòû. Ñþäà âõîäèëè îäåæäà, îáóâü, ãîëîâíûå óáîðû äëÿ íåâåñòû, äâå ïåðèíû — áîëüøàÿ — òүøәê è ÷óòü ìåíüøåãî ðàçìåðà — ÿñòûê. Êðîìå òîãî, ñòîðîíà æåíèõà äîëæíà áûëà âûïëàòèòü îáãîâîðåííóþ ñóììó äåíåã — áàø àê÷à, òàðòó, êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëàñü äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïðèäàíîãî, à òàêæå ïðèâåçòè îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ïðîäóêòîâ — ìåäà, ìàñëà, ìóêè, ÷àÿ, ìÿñà — äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñâàäüáû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ ó òàòàð-ìóñóëüìàí ðå÷ü øëà îá îáÿçàòåëüñòâàõ ñî ñòîðîíû æåíèõà, â òî âðåìÿ êàê êîëè÷åñòâî ïðèäàíîãî íåâåñòû îñîáî íå îãîâàðèâàëîñü.

Ïî äîñòèæåíèè îáîþäíîãî ñîãëàñèÿ ðîäèòåëè íåâåñòû ïðèãëàøàëè ñâàòîâ è ðîäèòåëåé æåíèõà íà ñãîâîð — ïî-ìîëâêó — àêëàøó, àê áèðү, êèëåøү, êûçíû ñүçãә ñàëó è ò.ä. Íåñìîòðÿ íà ðàçíîîáðàçèå òåðìèíîâ, ñóòü îáðÿäà ïîâñåìåñòíî áûëà åäèíîé: â çíàê îêîí÷àòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè ñòîðîíû îáìåíèâàëèñü îïðåäåëåííûìè âåùàìè. Ñî ñòîðîíû íåâåñòû, êàê ïðàâèëî, ïåðåäàâàëè ïîëîòåíöå, ñêàòåðòü, ñî ñòîðîíû æåíèõà îáãîâîðåííóþ ñóììó äåíåã. Îáðÿä, íà êîòîðûé ïðèãëàøàëèñü è ðîäñòâåííèêè íåâåñòû, àêòèâíûå ó÷àñòíèêè áóäóùåé ñâàäüáû, çàâåðøàëñÿ óãîùåíèåì.

Îñíîâíàÿ ñâàäüáà (òóé, íèêàõ òóé) ó òàòàð-ìóñóëüìàí ïðîâîäèëàñü â äîìå íåâåñòû. Ãëàâíûìè ñðåäè ïðèãëàøåííûõ áûëè ðîäèòåëè æåíèõà — òөï êîäàëàð. Îíè âåçëè ñ ñîáîé êàëûí (èíîãäà åãî ïðèâîçèëè íàêàíóíå ñâàäüáû èëè çà íåñêîëüêî äíåé äî íåå) è óãîùåíèå, ïåðå÷åíü êîòîðîãî áûë äîâîëüíî óñòîé÷èâ. Ýòî — ïàðà ãóñåé, äâà-÷åòûðå è áîëåå ïûøíûõ õëåáîâ — êàëà÷, êүìә÷, îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî þà÷à, êàòëàìà, җәéìә — ðîä òîíêèõ ñäîáíûõ ëåïåøåê, ñëàäêèå ïèðîãè è ñïåöèàëüíîå ñâàäåáíîå ëàêîìñòâî — ÷әê÷әê, áàâûðñàê. Âñå ýòî ñêëàäûâàëè â îñîáûé ñóíäóê — àø ñàíäûãû, êү÷òәíә÷ ñàíäûãû è âåçëè íà îñîáîé ïîäâîäå — àø ÷àíàñû, àø àðáàñû.

Âìåñòå ñ íèìè ïðèåçæàëè äâå-òðè ïàðû өíäәүëå — îñîáî ïðèãëàøåííûå. Ýòî áëèçêèå ðîäñòâåííèêè æåíèõà. Îíè òàêæå âåçëè ñ ñîáîé óãîùåíèå. Êðîìå òîãî, îäíà-äâå ïàðû ãîñòåé åõàëè áåç óãîùåíèÿ. Èõ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ïðèãëàøàëè òөï êîäàëàð. Ïîýòîìó èõ è íàçûâàëè èÿð÷åí — ïðèñîåäèíèâøèåñÿ, êàíàò — êðûëüÿ.

Ñòîðîíà íåâåñòû äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà åå ðîäíûìè, êîòîðûå ïîìîãàëè â ïðîâåäåíèè ñâàäüáû. ×àñòü èç íèõ ïðèíîñèëà ñ ñîáîé óãîùåíèå — àø áåëәí êèëү, ñàóì, äðóãèå ïðèãëàøàëè ê ñåáå íà óãîùåíèå (÷àñòî ñ íî÷åâîé) ïðèåçæèõ ñâàòîâ, óõàæèâàëè çà íèìè, îáñëóæèâàëè èõ.

Ñâàäüáà íà÷èíàëàñü ñ ïðîâåäåíèÿ ðåëèãèîçíîãî îáðÿäà áðàêîñî÷åòàíèÿ (íèêàõ, êәáåí) ïî ñëîæèâøåìóñÿ ó òàòàð ðèòóàëó. Ìóëëà â êíèãó ðåãèñòðàöèè áðàêà çàïèñûâàë ìәһәð — óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ áðàêà. Òóäà âõîäèëè êàëûí, òàðòó, ïðîäóêòû èëè èõ ñòîèìîñòü è ò.ä., êîòîðûå áûëè óæå ïåðåäàíû ñòîðîíå íåâåñòû. Îñîáî ôèêñèðîâàëàñü îïðåäåëåííàÿ ñóììà äåíåã, êîòîðóþ â ñëó÷àå ðàçâîäà ïî èíèöèàòèâå ìóæà îí äîëæåí áûë âûïëàòèòü ñâîåé æåíå. Çàòåì ìóëëà ñïðàøèâàë î ñîãëàñèè ìîëîäûõ íà ýòîò áðàê. Ïîñêîëüêó ñàìè ìîëîäûå íà ýòîé ñâàäüáå íå ïðèñóòñòâîâàëè, çà æåíèõà îòâå÷àë åãî îòåö. Çà íåâåñòó æå îòâå÷àëè äâà ñâèäåòåëÿ, êîòîðûõ ñïåöèàëüíî îòïðàâëÿëè óçíàòü î åå ñîãëàñèè (íåâåñòà íàõîäèëàñü çà çàíàâåñêîé èëè â äðóãîé ïîëîâèíå äîìà). Âûñëóøàâ óòâåðäèòåëüíûé îòâåò ñâèäåòåëåé, ìóëëà çà÷èòûâàë âûäåðæêè èç Êîðàíà, ïîñâÿùåííûå áðàêîñî÷åòàíèþ. Ïîñëå íèêàõ íà÷èíàëîñü óãîùåíèå.

Ñâàäüáà íà ñòîðîíå íåâåñòû ïðîäîëæàëàñü äâà-òðè äíÿ: ïðèåçæèõ ñâàòîâ ïðèãëàøàëè ê ñåáå åå ðîäñòâåííèêè. Ýòî íàçûâàëîñü òóé êүòәðү, òóé àëó — "ïîääåðæêà ñâàäüáû".

Ïîñëå òîãî êàê ðàçúåçæàëèñü ãîñòè, â äîìå íåâåñòû íà÷èíàëè ãîòîâèòüñÿ ê âñòðå÷å æåíèõà: òùàòåëüíî ãîòîâèëè ñïåöèàëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ ìîëîäûõ, êîòîðîå óêðàøàëè ñàìûìè íàðÿäíûìè âåùàìè èç ïðèäàíîãî.  íåì îíè íàõîäèëèñü ïåðâûå äíè. Óòðîì ìîëîäîæåíîâ îòïðàâëÿëè â áàíþ. Îòòóäà ìîëîäîé ñóïðóã âîçâðàùàëñÿ â íîâîé îäåæäå, ñøèòîé íåâåñòîé. Îí, â ñâîþ î÷åðåäü, îäàðèâàë åå öåííûì ïîäàðêîì — êûç êóåíûíà ñàëó.

Ïåðâûé ïðèåçä æåíèõà ñîïðîâîæäàëñÿ âûïëàòîé áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âûêóïîâ: çà âîçìîæíîñòü âúåõàòü âî äâîð, âîéòè â êîìíàòó ê ìîëîäîé, ñòåëèâøèì áðà÷íóþ ïîñòåëü, òîïèâøèì áàíþ, äåðåâåíñêèì ðåáÿòèøêàì, êîòîðûå ñïåöèàëüíî çà ïîäàðêîì ïðèõîäèëè â äîì. Ïîýòîìó æåíèõ âåç ñ ñîáîé ÷åìîäàí ñ ïîäàðêàìè è óãîùåíèåì.

 ïåðâûé ñâîé ïðèåçä ìîëîäîé îñòàâàëñÿ òàì îò äâóõ äî ÷åòûðåõ-øåñòè äíåé, ïîñëå ÷åãî åãî îòâîçèëè îáðàòíî.  ïîñëåäóþùåì îí ïðèåçæàë ïî ÷åòâåðãàì, âå÷åðîì, à óòðîì óåçæàë îáðàòíî. Ýòîò ïåðèîä — êèÿүëәï éөðү — ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè áûë ðàçëè÷íûì è, êàê ïðàâèëî, çàâèñåë îò ñåìåéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ.

Ó êðÿøåí æå âåí÷àíèå ïðîâîäèëîñü â öåðêâè. Ïîä âåíåö ìîëîäûõ âåëè ïîñàæåííûå ðîäèòåëè — êûÿìàòëûê, âûáèðàåìûå èç áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ æåíèõà. Îíè ñòàíîâèëèñü êàê áû îïåêóíàìè ìîëîäîé ñåìüè è îñòàâàëèñü òàêîâûìè íà âñþ æèçíü. Ïîñëå âåí÷àíèÿ ìîëîäàÿ ïîñåëÿëàñü â èõ äîìå. Çäåñü åé çàìåíÿëè äåâè÷èé ãîëîâíîé óáîð íà æåíñêèé — áàø áәéëәү. Èç ýòîãî äîìà åå ïåðåâîçèëè â äîì ìóæà, ãäå è ïðîõîäèëà îñíîâíàÿ ñâàäüáà. Ïåðååçä ìîëîäîé â äîì ìóæà ó âñåõ òàòàð íàçûâàëñÿ êèëåí òөøåðү, àð÷è è ïðîâîäèëñÿ, êàê ïðàâèëî, ëåòîì.

Âñòðå÷àòü ìîëîäîæåíîâ ñîáèðàëèñü íå òîëüêî ðîäñòâåííèêè, íî è ìíîãèå îäíîñåëü÷àíå. Ó êðûëüöà ìîëîäûõ æäàëè ðîäèòåëè. Ìàòü ñòåëèëà ïîä íîãè íåâåñòêå âûâåðíóòóþ øóáó èëè ïîäóøêó, ïðèãîâàðèâàÿ: "Òөêëå àÿãûң áåëәí, êèëåí" (äîáðîå ïîæåëàíèå ìîëîäîé ïðè âñòðå÷å åå â äîìå ìóæà).

Âõîäÿ â äîì, ìîëîäàÿ âåøàëà ïîëîòåíöå. Ýòîò îáû÷àé íàçûâàëè ýëåï êåðү-"ïîâåñèâ, âõîäèòü". Çàòåì ìîëîäûõ ñàæàëè çà ñòîë. Îíà äîëæíà áûëà ñúåñòü ãîðáóøêó õëåáà, ïîìàçàííóþ ìàñëîì è ìåäîì, ÷òîá áûëà ìÿãêîé, êàê ìàñëî, ñëàäêîé, êàê ìåä, òî åñòü óæèâ÷èâîé, ïîêëàäèñòîé. È îáÿçàòåëüíî âûïèòü ïàðó ÷àøåê ÷àÿ. Ðóêè ìîëîäîé ïîãðóæàëè â ìóêó, ÷òîá íå çíàëà áåäíîñòè, íåäîñòàòêà.

Ïîâñåìåñòíûìè áûëè îáðÿäû өé êèåíäåðү — "îáðÿæåíèå äîìà": ñíèìàëè âèñåâøèå â äîìå çàíàâåñêè, íàñòåííûå ìàòåð÷àòûå óêðàøåíèÿ è âåøàëè íîâûå èç ïðèäàíîãî íåâåñòû, à òàêæå ñó þëû êүðñәòү — "ïîêàç äîðîãè ïî âîäó". Åå âåëè ê ðîäíèêó, ñ êîòîðîãî åé ïðåäñòîÿëî íîñèòü âîäó. Ìîëîäûõ ðîäñòâåííèö, ó÷àñòâóþùèõ ïðè ýòîì, íåâåñòêà îäàðèâàëà.

Ó êðÿøåí âñå îáðÿäû, áóäü òî ïðèåçä ñâàòîâ, ïåðååçä íåâåñòû â äîì ìóæà, îáðÿæåíèå äîìà è ò.ä. ñîïðîâîæäàëèñü èñïîëíåíèåì îñîáûõ ñâàäåáíûõ, ãîñòåâûõ ïåñåí.

Ïåðååçä ìîëîäîé ñîïðîâîæäàëñÿ ðÿäîì çàñòîëèé êàê â äîìå ðîäèòåëåé ìóæà (ó êðÿøåí — îñíîâíîé ñâàäüáû ñ îñîáûì ðèòóàëîì "ïîêàçà íåâåñòû" — áөðêәí÷åê à÷ó è ò.ä.), òàê è åãî ðîäñòâåííèêîâ. Ãîñòåâîé ýòèêåò ó âñåõ òàòàð áûë îäèíàêîâ. Ïîñëå îòúåçäà ñâàòîâ íà óãîùåíèå, íàçûâàåìîå êèëåí òîêìà÷û, êèëåí ñàëìàñû (ëàïøà ñíîõè), ñîáèðàëè ïîæèëûõ ðîäñòâåííèö, ñîñåäîê. Çàâåðøàëè æå öèêë ñâàäåáíûõ òðàïåç â öåëîì ñêðîìíûå, íî âàæíûå â ñìûñëîâîì çíà÷åíèè çàñòîëüÿ, ïðîâîäèìûå â òîì è â äðóãîì äîìå.  äîìå íåâåñòû ïðîâîäèëè êàçàí êàéòàðó (âîçâðàùåíèå êîòëà) ñ ïðèãëàøåíèåì ìîëîäîæåíîâ, à â äîì æåíèõà ïðèãëàøàëè ðîäèòåëåé íåâåñòêè. Òîëüêî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýòèõ çàñòîëèé ñòîðîíû ñâîáîäíî, ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ìîãëè íàâåùàòü äðóã äðóãà.

Ãëóáîêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â æèçíè íàðîäà â ïîñëåðåâîëþöèîííûå ãîäû, ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ âîéíàìè íà÷àëà XX â., îêàçàëè âëèÿíèå è íà ôîðìó ñâàäåáíûõ îáðÿäîâ.

 1930-1960 ãã. íàáëþäàåòñÿ ðåçêîå ñîêðàùåíèå òðàäèöèîííûõ ñâàäåáíûõ îáðÿäîâ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå. Òàê, â ýòîò ïåðèîä âî âñåõ òàòàðñêèõ äåðåâíÿõ ðàñïðîñòðàíåííîé ñòàíîâèòñÿ ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ áðàêà óá¸ãîì — ÿáûøûï ÷ûãó. Ïðè ýòîé ôîðìå ìîëîäûå ëþäè ñàìè äîãîâàðèâàëèñü î âñòóïëåíèè â áðàê. Ðåøèâ æåíèòüñÿ, þíîøà ñòàâèë â èçâåñòíîñòü ñâîèõ ðîäèòåëåé, ïðè÷åì, êàê ïðàâèëî, ñîãëàñîâûâàë ñ íèìè äåíü, êîãäà ïðèâåäåò íåâåñòó â äîì. Ðîäèòåëè æå äåâóøêè ëèøü äîãàäûâàëèñü î íàìåðåíèè äî÷åðè. Áûëè ñëó÷àè, êîãäà îá ýòîì äíå íå çíàëè íè òå, íè äðóãèå ðîäèòåëè. Þíîøà óâîäèë ê ñåáå ñâîþ èçáðàííèöó ïîä ïîêðîâîì íî÷è, ÷àùå âñåãî èç êëóáà, ñ ïîñèäåëîê, ïðèãëàñèâ ñ ñîáîé ñâîåãî äðóãà è áëèçêóþ ïîäðóãó íåâåñòû (â ñâèäåòåëè). Íàóòðî ðîäèòåëè èëè êòî-íèáóäü èç áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ þíîøè øëè ê ðîäèòåëÿì äåâóøêè ñ èçâåñòèåì î ìåñòîíàõîæäåíèè èõ äî÷åðè è ïðèãëàøåíèåì íà óãîùåíèå, âî âðåìÿ êîòîðîãî ïðîâîäèëñÿ ðåëèãèîçíûé îáðÿä áðàêîñî÷åòàíèÿ — íèêàõ. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, íåðåäêî ïðèóðî÷èâàÿ ê êàêîìó-íèáóäü ñîâåòñêîìó ïðàçäíèêó, â äîìå æåíèõà ïðîâîäèëè ñâàäåáíûé ïèð.  îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîãî åãî ïðîâîäèëè ïî-íîâîìó: ñ îäíîâðåìåííûì ïðèãëàøåíèåì è óãîùåíèåì çà îäíèì ñòîëîì è ìóæ÷èí è æåíùèí, ìíîãî ïåëè, ïëÿñàëè, øóòèëè, è ñòàëè íàçûâàòü ïîÿâèâøèìñÿ â äâàäöàòûå ãîäû òåðìèíîì êûçûë òóé (êðàñíàÿ ñâàäüáà).

Ê êîíöó XX â. ñôîðìèðîâàëñÿ òàêîé òèï ñâàäåáíîé îáðÿäíîñòè, â êîòîðîì îðãàíè÷åñêè ñî÷åòàþòñÿ ñîõðàíÿåìûå (èíîãäà âîçðîæäàåìûå) òðàäèöèîííûå îáðÿäû è íîâûå. È ðàçíîîáðàçèå ñâàäåá ïîëó÷àåòñÿ çà ñ÷åò ðàçëè÷íîãî ñî÷åòàíèÿ â íèõ òåõ èëè äðóãèõ ýëåìåíòîâ. Õàðàêòåðíîé èõ ÷åðòîé ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûé âûáîð îáðÿäîâ. È ïîòîìó â îäíîé è òîé æå ìåñòíîñòè ôîðìà ñâàäüáû, êàê ïðàâèëî, çàâèñèò òîëüêî îò æåëàíèÿ ìîëîäûõ è èõ ðîäñòâåííèêîâ, èõ çíàíèÿ, óìåíèÿ. Ãëàâíûì ñòàíîâèòñÿ ñîçäàíèå ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû, ïîä÷åðêèâàþùåé âàæíîñòü, çíà÷èìîñòü ýòîãî ìîìåíòà â æèçíè ìîëîäûõ è èõ ðîäñòâåííèêîâ. Ýòî äîñòèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ "òîðæåñòâåííîãî ðèòóàëà ðåãèñòðàöèè áðàêà", ïðîâîäèìîãî ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, è óñòðîéñòâîì ñâàäåáíûõ ïèðîâ. Îñòàëüíûå æå ìîìåíòû îáðÿäîâîãî îôîðìëåíèÿ áðàêà íå èìåþò áîëüøîãî çíà÷åíèÿ, è ïîòîìó ñðîêè, ïîðÿäîê èõ ïðîâåäåíèÿ íå ñòîëü ñóùåñòâåííû, õîòÿ îíè è ñîçäàþò ñâîåîáðàçèå îòäåëüíûõ ñâàäåá.

 ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íàáëþäàåòñÿ áîëüøåå ðàçíîîáðàçèå âàðèàíòîâ, â ãîðîäñêîé æå, â óñëîâèÿõ ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ, ñâàäüáû ïðîâîäÿòñÿ ïî áîëåå óïðîùåííîé è îäèíàêîâîé ñõåìå. Âìåñòå ñ òåì ñóùåñòâóåò ðÿä ÷åðò, ïðèñóùèõ äëÿ âñåõ ñâàäåá. Ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé íà ïðåäñòîÿùèé áðàê ïîñëå òîãî, êàê ìîëîäûå ëþäè ðåøàþò ïîæåíèòüñÿ. Ïðè âñòðå÷å ðîäèòåëè äîãîâàðèâàþòñÿ î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ñâàäüáû, êîëè÷åñòâå ãîñòåé êàê ñ òîé, òàê è ñ äðóãîé ñòîðîíû, î òîì, ãäå è êàê áóäåò ïðîõîäèòü ñâàäüáà.

Õàðàêòåðíî âîçðîæäåíèå íà íîâîé îñíîâå òðàäèöèè ïðèãîòîâëåíèÿ ñâàäåáíîé îäåæäû. Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, èñïîêîí âåêîâ ñòîðîíà æåíèõà ãîòîâèëà äëÿ íåâåñòû îäåæäó, â êîòîðóþ âõîäèë îòðåç íà ïëàòüå. Îòâåòíûé ïîäàðîê äëÿ æåíèõà — ðóáàøêó è äðóãèå ïðåäìåòû îäåæäû — ãîòîâèëà è íåâåñòà. Îäíàêî íå áûëî òðàäèöèè ïîøèâà ñïåöèàëüíîãî ñâàäåáíîãî ïëàòüÿ, ðóáàøêè áåëîãî öâåòà.

Ïîÿâëåíèå ñâàäåáíîé îäåæäû ðàçîâîãî ïîëüçîâàíèÿ — áåëîå ïëàòüå óäëèíåííîãî ïîêðîÿ, ôàòà, áåëûå òóôëè — äëÿ äåâóøêè, òåìíûé êîñòþì, áåëàÿ ðóáàøêà — äëÿ þíîøè, îáðó÷àëüíûå êîëüöà — íîâîå ÿâëåíèå äëÿ òàòàð. Ïîâñåìåñòíîå åå ðàñïðîñòðàíåíèå, êàê àòðèáóòà ìîëîäîæåíîâ íà÷àëîñü ñ êîíöà øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ, êîãäà â ïðàêòèêó ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îôîðìëÿþùèõ áðàê, âîøåë ðèòóàë åãî òîðæåñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ñâèäåòåëüñòâîì áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòè ýòîãî ðèòóàëà ñëóæèò òîò ôàêò, ÷òî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ãäå íåò ñïåöèàëüíûõ Äâîðöîâ áðàêîñî÷åòàíèÿ, êàê â ãîðîäàõ, ñàìè ìîëîäîæåíû, èõ ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ ñòàíîâÿòñÿ íå òîëüêî àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè, íî è ñîçäàòåëÿìè ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû âî âðåìÿ àêòà ðåãèñòðàöèè áðàêà. Ìîëîäîæåíû ïðèáûâàþò íà ìåñòî ðåãèñòðàöèè áðàêà â ñîïðîâîæäåíèè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ãîñòåé, ìóçûêàíòà. Íåðåäêî ñþäà ïðèáûâàþò è èõ ðîäèòåëè. Åäóò îáÿçàòåëüíî íà óêðàøåííûõ ÿðêèìè ëåíòàìè, âîçäóøíûìè øàðàìè àâòîìàøèíàõ, ïîäâîäàõ âíå çàâèñèìîñòè îò äàëüíîñòè ïóòè.

Ïîñëå ðåãèñòðàöèè áðàêà ó÷àñòíèêè ðèòóàëà åäóò â äîì æåíèõà. Ìîëîäûõ âñòðå÷àþò åãî ðîäèòåëè, ðîäñòâåííèêè. Ïîä íîãè íåâåñòêè (ìîëîäûõ) ñòåëþò êîâåð, äîðîæêó, êëàäóò ïîäóøêó, ïðèãîâàðèâàÿ: "Òөêëå àÿãûң áåëәí, êèëåí" è, ïðåæäå ÷åì ïðîïóñòèòü ìîëîäóþ â äîì, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíîé òðàäèöèè, åå óãîùàþò ìåäîì, ìàñëîì, õëåáîì-ñîëüþ èëè äàþò èñïèòü ñëàäêîãî íàïèòêà — øèðáәò, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ïîäíîñå â ðóêàõ ìàòåðè (ñòàðøåé ñåñòðû, òåòè) æåíèõà. Ïîäîáíàÿ âñòðå÷à ìîëîäîæåíîâ õàðàêòåðíà è äëÿ ãîðîäñêîé ìåñòíîñòè.

Ñâàäåáíûå ïèðû, çàñòîëüÿ. Ïðè èõ ïðîâåäåíèè ñòîéêî äåðæèòñÿ òðàäèöèÿ âîçðàñòíîãî äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ.

Ñâàäåáíîå çàñòîëüå äëÿ ïîæèëûõ — êàðòëàð òóå, îëûëàð òóå ïðîâîäèòñÿ êàê â äîìå íåâåñòû, òàê è æåíèõà. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ åãî ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî âîçðàñò áîëüøèíñòâà ïðèãëàøåííûõ, íî è ñòèëü çàñòîëüÿ — áåç ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, ñ ïîäà÷åé òðàäèöèîííûõ áëþä è ò.ä. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñâàäåáíîå óãîùåíèå äëÿ ïîæèëûõ â äîìå íåâåñòû ïîñëå ëåãàëèçàöèè ðåëèãèè â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïî÷òè ïîâñåìåñòíî ñíîâà ñòàëî íàçûâàòüñÿ íèêàõ òóé, òàê êàê èìåííî çäåñü ïðîâîäèòñÿ ìóñóëüìàíñêèé îáðÿä áðàêîñî÷åòàíèÿ — íèêàõ, ïðè÷åì â íåì àêòèâíî ó÷àñòâóþò ñàìè ìîëîäîæåíû. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííîé ìîäèôèêàöèåé òðàäèöèîííîé îáðÿäîâîé ôîðìû.

Ñâàäåáíîå çàñòîëüå äëÿ ãîñòåé ñðåäíåãî âîçðàñòà — òóé — ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì. Íà íåãî ïðèãëàøàþò ñàìîå áîëüøîå ÷èñëî ãîñòåé. ×àùå âñåãî ñåé÷àñ ïðîâîäÿò ýòó ñâàäüáó â îäíîì ìåñòå — â äîìå ðîäèòåëåé æåíèõà, èíîãäà íåâåñòû.  ãîðîäàõ æå îáû÷íî óñòðàèâàþò â ïîìåùåíèè ñòîëîâîé, êàôå, ðåñòîðàíà èëè ñïåöèàëüíîãî "çàëà òîðæåñòâ".

Õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè åå ñëîæèëèñü åùå â òðèäöàòûå ãîäû: îäíîâðåìåííîå óãîùåíèå (çà îáùèì ñòîëîì) ìóæ÷èí è æåíùèí, íàëè÷èå ïåñåí, ïëÿñîê è ò.ä. Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû èäåò ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ ÷åðò. Òàê, ïîâñåìåñòíî íà ñàìîå ïî÷åòíîå ìåñòî çà ñòîëîì ñàæàþò ìîëîäîæåíîâ ñ èõ ñâèäåòåëÿìè. Ðÿäîì ñ íèìè ñèäÿò ðîäèòåëè íåâåñòû èëè æåíèõà, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â ÷üåì äîìå ïðîõîäèò ñâàäüáà. Ìåíÿåòñÿ ñàì ñòèëü ñâàäåáíîãî çàñòîëüÿ çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ â íåãî ìíîãî÷èñëåííûõ èãðîâûõ ìîìåíòîâ. Íåêîòîðûå èç íèõ çàèìñòâîâàíû èç ñâàäåáíûõ îáû÷àåâ íàðîäîâ íàøåé ñòðàíû; äðóãèå — èç ïðàêòèêè ìàññîâèêîâ-çàòåéíèêîâ. Ýòî, êàê ïðàâèëî, ðàçëè÷íûå øóòî÷íûå ñîñòÿçàíèÿ ìîëîäîæåíîâ â ëîâêîñòè, êîòîðûì ïðèäàåòñÿ îïðåäåëåííîå ñìûñëîâîå çíà÷åíèå, ìíîãî÷èñëåííûå øóòî÷íûå íàêàçû ìîëîäîé, åå ìóæó, ïîçäðàâëåíèÿ â ñòèõàõ, çàïèñü ïîæåëàíèé â ñïåöèàëüíûé àëüáîì è ò.ä. Õàðàêòåðíî áûñòðîå ðàñïðîñòðàíåíèå ýòèõ ìîìåíòîâ áëàãîäàðÿ ìîáèëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ó÷àñòèþ â ñâàäüáàõ êàê ñåëüñêèõ, òàê è ãîðîäñêèõ æèòåëåé, íàëè÷èþ íàöèîíàëüíî ñìåøàííûõ áðàêîâ.

Ñâàäåáíîå çàñòîëüå íå ìûñëèòñÿ áåç îäàðèâàíèÿ ìîëîäûõ. À âîò âçàèìíîå îäàðèâàíèå äâóõ ðîäíÿùèõñÿ ñòîðîí âî âðåìÿ ñâàäåáíîãî ïèðà âñòðå÷àåòñÿ âñå ðåæå. Èíîãäà ïî äîãîâîðåííîñòè ñòîðîí, âçàèìíîå îäàðèâàíèå ðîäñòâåííèêîâ âîîáùå íå ïðîâîäÿò.

Åñëè åñòü õîðîøèé îðãàíèçàòîð è ìóçûêàíò, íà ñâàäüáå ìíîãî ïîþò. Ýòî â îñíîâíîì ñîâðåìåííûå ëèðè÷åñêèå ïåñíè êàê ïðîôåññèîíàëüíûõ, òàê è ñàìîäåÿòåëüíûõ êîìïîçèòîðîâ, à òàêæå ïîäîáàþùèå ñëó÷àþ êóïëåòû-èìïðîâèçàöèè. Âî âðåìÿ ïåðåðûâîâ îðãàíèçóþò ïëÿñêè, òàíöû, ïðîâîäÿò ðàçëè÷íûå èãðû.

 öåëîì ïîâñåìåñòíî ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ óíèôèêàöèè, ñîêðàùåíèÿ ñâàäåáíîé îáðÿäíîñòè.  íåé ïîÿâèëîñü ìíîãî åäèíûõ, èíòåðíàöèîíàëüíûõ ÷åðò. È ýòîò ïðîöåññ, î÷åâèäíî, íåîáðàòèì.

Çíà÷åíèÿ òàòàðñêèõ èìåí

Àáäóëëà — Ðàá Àëëàõà, ðàá Áîæèé. Êîìïîíåíò èìåíè.

Àãäàëèÿ — Ñàìàÿ ñïðàâåäëèâàÿ.

Àãçàì — Âûñîêèé, âîçâûøåííûé. Êîìïîíåíò èìåíè.

Àãëèÿ — Î÷åíü êðàñèâàÿ.

Àãëÿì — Ìíîãî çíàþùèé. Êîìïîíåíò èìåíè.

Àãíèÿ — Áîãàòûå ëþäè (ìí.÷.).

Àäåëèíà — ×åñòíàÿ, ïîðÿäî÷íàÿ.

Àäèï — Âîñïèòàííûé, ïèñàòåëü, ó÷åíûé.

Àçàò — Áëàãîðîäíûé, ñâîáîäíûé.

Àçàëèÿ — Îò íàçâàíèÿ öâåòêà.

Àçàìàò — Ðûöàðü, ãåðîé.

Àçõàð — Î÷åíü êðàñèâûé.

Àçèç è Àçèçà — ìîãó÷èé, äîðîãîé.

Àèäà — — Àèä Öàðü ìåðòâûõ, — ïîëüçà.

Àéáàíó — Äåâóøêà êàê ìåñÿö.

Àéáàò — Àâòîðèòåòíûé, âçðîñëûé.

Àéãóëü — Ëóííûé öâåòîê.

Àéäàð — 1. Ðîäîâûå âîëîñû, êîòîðûå íå ñðåçàëè ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ ó ìëàäåíöåâ ìóæñêîãî ïîëà.  ðåçóëüòàòå âûðàñòàë áîëüøîé ÷óá-êîñà, ó çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ ýòî áûë îñåëåäåö. 2. Äîñòîéíûé, èç ÷èñëà äîñòîéíûõ ìóæåé.

Àéíóð — Ëóííûé ñâåò.

Àéðàò – Õàéðàò — èçóìëåíèå, (ìîíã.) ëåñíîé íàðîä.

Àéñûëó – Êðàñèâàÿ, êàê ìåñÿö.

Àéòóãàí — Ëóííûé âîñõîä, ðîäèëñÿ ìàëü÷èê êðàñèâûé êàê ìåñÿö.

Àéøà — Æèâóùàÿ (îäíà èç æåí ïðîðîêà Ìóõàììåäà).

Àêäàì — Î÷åíü äðåâíèé.

Àêáàðñ — Áåëûé áàðñ.

Àëìàñ — íàçûâàëè ýòèì èìåíåì ÷òîáû ðåáåíîê íå áîëåë è çëûå ñèëû åãî íå îäîëåëè.

Àëñó — Ïðåêðàñíåéøàÿ, ñàìàÿ êðàñèâàÿ; Àëàÿ âîäà.

Àëüáåðò — Ñëàâíûé, çíàìåíèòûé.

Àëüìèðà — îò Èñïàíñêîãî ìåñòå÷êà Àëüìåéðî.

Àëüôèðà è Àëüôèÿ — Âîçâûøåííàÿ, äîëãîæèòåëüíèöà.

Àìèí è Àìèíà — Âåðíûé, ÷åñòíûé.

Àìèð è Àìèðà — Ïîâåëåâàþùèé, ïðèíö.

Àìíà — Íàõîäÿùàÿñÿ â áåçîïàñíîñòè.

Àíâàð — Ëó÷èñòûé, ñâåò (îäíà èç ñóð Êîðàíà).

Àíèñ è Àíèñà — Äðóã, òîâàðèù.

Àíñàð — Ïîìîùíèê (ìí.÷.).

Àðñåí — Ñèëüíûé, áåññòðàøíûé.

Àðñëàí è Ðóñëàí — Ëåâ.

Àñàä è Àñàò — Ëåâ, èþëü ïî Õèäæðå.

Àñàäóëëà — Ëåâ Àëëàõà.

Àñàô — Çàáîòëèâûé, çàïàñëèâûé.

Àñãàò — Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé.

Àñèÿ — Óòåøàþùàÿ, ëå÷àùàÿ.

Àñëèÿ — Íàñòîÿùàÿ, èñòèííàÿ.

Àñìà — (æåí,) Âîçâûøåííàÿ,

Àòëàñ — Àòëàñ, òêàíü.

Àòà — Óâàæàåìûé. Êîìïîíåíò èìåíè.

Àõàä (Àõàò)- Åäèíñòâåííûé.

Àõìàä è Àõìåò — Ïðîñëàâëåííûé.

Àõìàð è Àõìåð — Êðàñíûé.

Àþï — Èìÿ ïðîðîêà; ðàñêàÿâøèéñÿ.

Àÿç — ßñíûé äåíü.

Áàäèðà — Íà÷èíàòü, ýòî èìÿ äàâàëè äåâî÷êå ðîäèâøåéñÿ â ñåìüå ïåðâîé.

Áàêèð è Áàãèð — Èçó÷àþùèé.

Áàòóëëà — Áåðåò ñâîå íà÷àëî îò íàçâàíèÿ ìå÷åòè Êààáà.

Áàõèð — Îòêðûòûé, êðàñèâûé.

Áàÿç — Áåëûé, áåëàÿ.

Áàÿí —  çíà÷åíèè áîãàòûé, ñèëüíûé, ñ÷àñòëèâûé. Êîìïîíåíò èìåíè.

Áåðêóò — Ñèìâîë ãåðîèçìà, îòâàãè.

Áèêáàé — Î÷åíü áîãàòûé.

Áèêáóëàò — Æåëåçíûé áåê, ãîñïîäèí.

Áèêáàé — Ñëèøêîì áîãàòûé.

Áèëàë — Çäîðîâûé, æèâîé.

Áîëãàð — Ïëåìåíà æèâóùèå íà Êàìå è Âîëãå äàâàëè ýòî èìÿ ìëàäåíöàì ìóæñêîãî ïîëà.

Áóëàò — Æåëåçî, ñòàëü.

Áóðàíáàé, Áóðàíãóë, Áóðàíøà — Ðîäèëñÿ âî âðåìÿ áóðàíà.

Áýõåò — Äàþò ýòî èìÿ, æåëàÿ ðåáåíêó ñ÷àñòëèâóþ æèçíü.

Âàçèõ è Âàçèõà — ßñíûé, îòêðûòûé.

Âàëè — Áëèçêèé Àëëàõó, ñâÿòîé, ãîñïîäèí.

Âàëèä è Âàëèäà — Äèòÿ, ïîòîìîê.

Âàëèÿ — Ñâÿòàÿ, ãîñïîæà, ïîäðóãà.

Âàñèë è Âàñèëÿ — Íåðàçëó÷íûé äðóã.

Âàñèì è Âàñèìà — Êðàñèâûé.

Âàõèä è Âàõèò — Åäèíûé, ïåðâûé.

Âåíåðà — Çâåçäà, ïëàíåòà.

Âèëåí — Îò Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà.

Âèëüäàí — Äèòÿ, ðåáåíîê.

Ãàááàñ — Óãðþìûé, õìóðûé.

Ãàáäóëëà — ñì. Àáäóëëà.

Ãàäåë è Ãàäèëÿ — Ïðÿìîé, ñïðàâåäëèâûé.

Ãàçè — Áîðåö çà âåðó.

Ãàçèç è Ãàçèçà — Î÷åíü äîðîãîé.

Ãàçèì è Àçèì — Âåëèêèé, ñîâåðøàþùèé ïîäâèãè.

Ãàéøà — Æèâóùàÿ, îäíà èç æåí ïðîðîêà.

Ãàéôóëëà — Ìèëîñòü Àëëàõà.

Ãàëè — Äîðîãîé, âûñîêèé.

Ãàëèì — Çíàþùèé, ó÷åíûé.

Ãàëèìà, Ãàëèÿ, Àëèÿ — Çíàþùàÿ.

Ãàëèìóëëà — Àëëàõ âñåçíàþùèé.

Ãàëèóëëà — ×åëîâåê, ïîëüçóþùèéñÿ àâòîðèòåòîì.

Ãàìèë — Òðóäîëþáèâûé ÷åëîâåê.

Ãàíè — Áîãàòûé, ãîñóäàðñòâåííûé.

Ãàôàð, Ãàôôàð, Ãàôóð, Ãàôóðà — Ïðîùàþùèé.

Ãóëü — Öâåòîê, öâåòóùàÿ, ñèìâîë êðàñîòû.

Ãóëüçàð è Ãóëüçèôà — Öâåòíèê. (Ñòàðèííîå òàòàðñêîå èìÿ)

Ãóëüíàç — Íåæíàÿ êàê öâåòîê.

Ãóëüíàðà — Óêðàøåííàÿ öâåòàìè, ãðàíàò.

Ãóëüíóð — Ñâåòëàÿ êàê öâåòîê.

Ãóñìàí, Ãîñìàí, Óñìàí — Êîñòîïðàâ.

Äàâëåò — Ñ÷àñòüå, áîãàòñòâî, ãîñóäàðñòâî.

Äàìèð è Äàìèðà — íàñòîé÷èâûé, ðóñ. «Äà çäðàâñòâóåò ìèð» èëè «Äàåøü ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ».

Äàíèÿ — Áëèçêàÿ, ïðîñëàâëåííàÿ.

Äàíèÿë — ×åëîâåê, áëèçêèé Àëëàõó.

Äàóä è Äàóò — Ëþáèìûé.

Äàÿí — Âûñøèé ñóä (ðåëèã).

Äåíèç è Äåíèñ — Ìîðå.

Äæàìèëü, Äæàìàëü, Äæàìèëÿ — Êðàñèâûé.

Äèëÿðà è Äèëÿ — Âîçëþáëåííàÿ, êðàñàâèöà.

Äèëüáàð — Ëþáèìàÿ, î÷àðîâàòåëüíàÿ.

Äèíà — Äèí — âåðà.

Äèíàð è Äèíàðà — îò ñëîâà äèíàð — çîëîòàÿ ìîíåòà; âèäèìî çäåñü â çíà÷åíèè äðàãîöåííàÿ.

Çàáèð è Çàáèðà — Òâåðäûé, ñèëüíûé.

Çàéíóëëà — Óêðàøåíèå Àëëàõà.

Çàéòóíà — Îëèâû, âå÷íî çåëåíîå äåðåâî.

Çàêèð è Çàêèðà — Ïîìèíàþùèé.

Çàêè è Çàêèÿ — Äîáðîäåòåëüíûé.

Çàëèÿ — Äåâóøêà ñî ñâåòëûìè âîëîñàìè.

Çàìàì — Âðåìÿ, ýïîõà.

Çàìàí — ×åëîâåê íàøåãî âðåìåíè.

Çàìèð — Óì, òàèíñòâåííîñòü.

Çàìèðà — Ñåðäöå, ñîâåñòü.

Çàðèô — Ëàñêîâûé, êðàñèâûé, ëþáåçíûé.

Çàõèä — Àñêåò, ïîäâèæíèê.

Çàõèð è Çàõèðà — Ïîìîùíèê, êðàñèâûé.

Çèëÿ — Ìèëîñåðäíàÿ, ÷èñòîòà.

Çèôà — Ñòðîéíàÿ, ñòàòíàÿ.

Çèÿ — Ñâåòî÷, ñâåò.

Çóëüôèÿ — Ñ ëîêîíàìè.

Çóõðà — Áëåñòÿùàÿ, ñâåòëàÿ, çâåçäà, öâåòîê.

Çûÿòäèí — Ðàñïðîñòðàíÿþùèé ðåëèãèþ, ìèññèîíåð.

Èáðàãèì — Àâðààì, îòåö íàðîäîâ.

Èäðèñ — Îáó÷àþùèéñÿ, ñòàðàòåëüíûé.

Èçìàèë — ñì. Èñìàãèë

Èêðàì — Ïî÷åò, óâàæåíèå.

Èëüäóñ è Èëüäóñà — Ëþáÿùèé ðîäèíó.

Èëüíàç — Èë (ðîäèíà) + Íàç (Íåæíîñòü)

Èëüíàð è Èëüíàðà — Íàð (Ïëàìÿ) + Èë (Ðîäèíà).

Èëüíóð è Èëüíóðà — Íóð (Ëó÷) + Èë (Ðîäèíà).

Èëüñèÿ — Ñèÿðãà (ëþáèòü) + Èë (Ðîäèíà).

Èëüñóð è Èëüñóðà — Ãåðîé Ðîäèíû.

Èëüôàð — Èë (Ðîäèíà) + Ôàð (ìàÿê)

Èëüôàò — Äðóã Ðîäèíû.

Èëüøàò — Ðàäóþùèé ðîäèíó, â çíà÷åíèè çíàìåíèòûé.

Èëüÿñ — Ìîãóùåñòâî Àëëàõà.

Èíäèðà — Áîãèíÿ âîéíû.

Èíñàô — Ñïðàâåäëèâîñòü, âîñïèòàííûé.

Èðàäà — Áëàãîå ïîæåëàíèå.

Èðåê è Èðèê — Âîëÿ.

Èñà è Èèñóñ — Ìèëîñòü áîæüÿ.

Èñêàíäåð — Àëåêñàíäð — çàùèòíèê, ïîáåäèòåëü àðàáèçèðîâàííàÿ ôîðìà.

Èñëàì è Èñëàìèÿ — Ïðåäàííûé Àëëàõó.

Èñìàèë è Èñìàãèë — Áîã óñëûøàë.

Èñìàò è Èñìåò — ×èñòîòà, âîçäåðæàíèå; çàùèòà.

Èñôàíäèÿð — (äð.-èðàí,) Äàð ñâÿòîãî.

Èòòèôàê — Ñîþç, åäèíåíèå.

Èõñàí — Áëàãîäåÿíèå, äîáðîäåòåëüíîñòü.

Èøáóëàò — Ïîäîáíûé áóëàòó.

Èøáóëäû — Ñòàâøèé äðóãîì, ïîìîùíèê.

Èøãèëüäû — Ïîÿâèëñÿ äðóã.

Êàäèì è Êàäèìà — Ñòàðûé, äðåâíèé.

Êàäûð è Êàäèðà — Âñåìîãóùèé.

Êàçáåê —  ÷åñòü êíÿçÿ Êàçáåêà.

Êàèìà — Òâåðäî ñòîÿùàÿ íà íîãàõ.

Êàëèìà — Êðàñèâîå ñëîâî.

Êàìàë è Êàìàëèÿ — Ñîâåðøåíñòâî.

Êàìàëåòäèí — Ðåëèãèîçíîå ñîâåðøåíñòâî.

Êàìàðèÿ — Ñâåòëàÿ êàê ìåñÿö.

Êàìèëü è Êàìèëÿ — Ñîâåðøåííûé.

Êàðèì è Êàðèìà — Âåëèêîäóøíûé, áëàãîðîäíûé, ùåäðûé.

Êàñèì è Êàñèìà — Ðàñïðåäåëÿþùèé.

Êàòèáà è Êàòèá — Ïèñàòåëü, ïèøóùàÿ.

Êàôèë è Êàôèëÿ — Âîçâðàùàþùèéñÿ.

Êàøôóëëà — Îòêðîâåíèå Àëëàõó.

Êàþì — Ñóùåñòâóþùèé âå÷íî.

Êàõèð è Êàõèðà — Ïîáåäèòåëü â áîðüáå, ïîêîðèòåëü.

Êèðàì è Êèðàìà — Äîðîãîé.

Êëàðà — (ëàò.-íåì.) Ñâåòëàÿ, ÷èñòàÿ.

Êóëàõìåò — (àðàá.-òþðê.-òàò.) Ðàá çíàìåíèòîãî.

Ëàëà è Ëÿëÿ — Òþëüïàí.

Ëàòûéô è Ëàòèô — ×åëîâåê ñ îòêðûòûì âçãëÿäîì.

Ëàóðà — Îò ëàâðîâîãî äåðåâà.

Ëèëèÿ è Ëèëèàíà — Öâåòîê áåëûé òþëüïàí.

Ëåíàð è Ëåíàðà — Ëåíèíñêàÿ àðìèÿ.

Ëåíèçà è Ëåíèç — Ëåíèíñêèé çàâåò.

Ëåíîðà — Äî÷ü ëüâà.

Ëèàíà — Îò ðàñòåíèÿ ëèàíà, òîíêàÿ.

Ëîêìàí è Ëîêìàíèÿ — Îõðàííèê, êîðìèëåö.

Ëóòôóëëà è Ëîòôóëëà — Ìèëîñòü áîæüÿ.

Ëÿéñàí — Âåñåííèé äîæäü, ìåñÿö àïðåëü ïî ñèðèéñêîìó êàëåíäàðþ.

Ìàâëþäà — Äèòÿ, äåâî÷êà.

Ìàãñóì è Ìàãñóìà — Çàùèùåííûé, áåçãðåøíûé.

Ìàäæèò, Ìàæèò, Ìàçèò — Ìîãóùåñòâåííûé.

Ìàäèíà — Ãîðîä â Àðàâèè.

Ìàéÿ — Îò ìåñÿöà ìàé.

Ìàðèàì — Îò èìåíè èç Áèáëèè Ìàðèÿ.

Ìàéñàðà — Áîãàòñòâî, èçîáèëèå.

Ìàêñóç è Ìàõñóò — Æåëàííûé.

Ìàíàï — Ïîìîùíèê, çàìåñòèòåëü.

Ìàíàò — äåí. åäèíèöà Òàäæèêèñòàíà.

Ìàíñóð è Ìàíñóðà — Ïîáåäèòåëü.

Ìàðäàí — Ïàðåíü — áîãàòûðü.

Ìàðàò —  ÷åñòü ëèäåðà ôð. áóðæóàçíîé ðåâîëþöèè — Æàí-Ïîëü Ìàðàò.

Ìàðëåí — (íåì. — ðóñ.) Ñîêðàùåíèå îò Ìàðêñ è Ëåíèí.

Ìàðñ — Áîã âîéíû, ïëàíåòà.

Ìàðñåëü è Ìàðñåëÿ — (ãîë. — ôð.) â ÷åñòü ïðåäâîäèòåëÿ ôð. ðàáî÷èõ Ìàðñåëÿ Êàøåíà.

Ìàñíàâè — èç Êîðàíà, «Ïîäàþùèé», äàâàëè èìÿ ìàëü÷èêó ðîäèâøåìóñÿ âòîðûì ðåáåíêîì ìóæñêîãî ïîëà.

Ìåðãåí — Èñêóñíûé îõîòíèê.

Ìèííóëëà — ×åëîâåê ñ ðîäèíêîé.

Ìèðãàëè — Âåëèêèé öàðü.

Ìèðãàëèì — Ó÷åíûé öàðü.

Ìèðçà — Ñûí öàðÿ. Êîìïîíåíò èìåíè.

Ìóääàðèñ — Ó÷èòåëü, íàñòàâíèê.

Ìóíèñ è Ìóíèñà — Äðóã.

Ìóíèð è Ìóíèðà — Ñâåðêàþùèé, îñâåòèòåëü.

Ìóñà — Ïðîðîê, ðåáåíîê.

Ìóõàììåòäæàí — Äóøà Ìóõàìåäà.

Ìóõàíäèñ è Ìóõàíäèñà — Èçìåðÿþùèé çåìëþ.

Ìóõëèñ — Íàñòîÿùèé äðóã.

Ìóøàððàô — Äîðîãîé, óâàæàåìûé.

Íàäèð è Íàäèðà — Ðåäêîñòíûé.

Íàçàð è Íàçèðà — Âçãëÿä, Ñàìîïîæåðòâîâàíèå.

Íàçèô è Íàçèôà — ×èñòûé.

Íàèëü è Íàéëÿ — Äàð.

Íàêè — ×èñòûé, íåèñïîð÷åííûé.

Íàðàò — (ìîíãîëüñêî-òþðêî.-òàòàòàðñêîå) Âå÷íî çåëåíîå äåðåâî.

Íàðáåê — Îò ïëîäîâ ãðàíàòà, ñâåò.

Íàðèìàí — Ñèëüíûé äóõîì.

Íàñèì è Íàñèìà — Òåïëûé âåòåð, íåæíûé.

Íàñèõ — Ñîâåòíèê, äðóã.

Íàñðåòäèí — Ïîìîãàþùèé ðåëèãèè.

Íàôèñà — Èçÿùíàÿ, òîíêàÿ.

Íèçàì — Óñòðîéñòâî, ïîðÿäîê.

Íèÿç — Íåîáõîäèìîñòü; ïðîñüáà, æåëàíèå; ïîäàðîê; áëàãîäàòü.

Íóãìàí — Êðàñíûé, áëàãîäåÿíèå, ñîðò öâåòêà.

Íóðåòäèí — Ëó÷ ðåëèãèè.

Íóðè è Íóðèÿ (Íóð) — Ñâåò.

Íóðóëëà — Íóð (ñâåò) + Àëëàõ.

Îéãóëü — Àéãóëü — Ëóííûé öâåòîê. Äðóãàÿ èíòåðïðåòàöèÿ — Êðàñîòà è öâåòîê (Ñòàðèííîå òàòàðñêîå èìÿ)

Îëæàñ — Äàð, ïîäàðîê.

Ðàáèãà — Äî÷ü ïðîðîêà, ÷åòâåðòàÿ.

Ðàäèê — Îò õèì. ýëåìåíòà.

Ðàäèô — Ïîñëåäíèé ðåáåíîê ó ðîäèòåëåé.

Ðàèëü è Ðàèëÿ — Îñíîâàòåëü.

Ðàéõàí — (ìóæñêîå è æåíñêîå ñòàðèííîå òàòàðñêîå èìÿ) Áàçèëèê, áëàæåíñòâî.

Ðàêèÿ — Èäóùàÿ âïåðåäè.

Ðàìàçàí — Æàðêèé ìåñÿö, 9-é ìåñÿö ïî õèäæðå.

Ðàìèç — Îïîçíàâàòåëüíûé çíàê îðèåíòèð.

Ðàìèëü è Ðàìèëÿ — ×óäîäåéñòâåííûé, âîëøåáíûé.

Ðàíà è Ðàíèÿ — Êðàñèâàÿ.

Ðàñèì è Ðàñèìà — Õóäîæíèê.

Ðàñèõ — Òâåðäûé, óñòîé÷èâûé.

Ðàóøàí è Ðàóøàíèÿ — Ñâåòëûé.

Ðàóô è Ðàóôà — Ìèëîñòèâûé.

Ðàôàèë — Áîã âûëå÷èë.

Ðàôèê — Äîáðûé, äðóã.

Ðàõèëü è Ðàõèëÿ — Îâå÷êà.

Ðàõìàòóëëà — Àëëàõ ìèëîñåðäíûé.

Ðàøèä è Ðàøàä — Èäóùèé ïðàâèëüíûì ïóòåì.

Ðàôèñ — Çàìåòíûé, ïîïóëÿðíûé.

Ðåãèíà — Æåíà êîðîëÿ.

Ðåçåäà — Îò íàçâàíèÿ öâåòêà îáëàäàþùåãî ïðèÿòíûì àðîìàòîì.

Ðåì (Ðèì) è Ðèììà — Îò ãîðîäà Ðèì, èëè ðóñ. âàðèàíò ðåâîëþöèÿ ìèðîâàÿ.

Ðåíàñ — Ðåâîëþöèÿ, íàóêà ,ñîþç.

Ðåíàò è Ðåíàòà- Çàíîâî ðîäèâøèéñÿ èëè ðóñ. âàðèàíò ðåâîëþöèÿ, íàóêà, òðóä.

Ðèçà, Ðèäà — Èçáðàííèê.

Ðèçâàí — Áëàãîñêëîííîñòü, óäîâëåòâîðåíèå.

Ðèô — Îò êîðàëëîâûõ ðèôîâ.

Ðîáåðò è Ðîáèíà — Ïðåëåñòíûé.

Ðîçàëèí è Ðîçà — Î÷åíü êðàñèâûé.

Ðîêñàíà — Æåíà À.Ìàêåäîíñêîãî, Ñâåòëàíà.

Ðóìèÿ — Äî÷ü Âèçàíòèè.

Ðóñëàí — îò Àðñëàíà.

Ðóñòåì — Áîãàòûðü, ãåðîé.

Ðóøàí è Ðóøàíèÿ — Ñâåòëûé, áëåñòÿùèé.

Ñàáàí — (òþð.-òàò.) Ïëóã, èìÿ äàâàëè ðåáåíêó ðîäèâøåìóñÿ âî âðåìÿ ïàõîòû. Ñòàðèííîå òàòàðñêîå èìÿ.

Ñàáàõ è Ñàáèõà — Óòðî.

Ñàáèð è Ñàáèðà — Òåðïåëèâûé.

Ñàáèò — Êðåïêèé, ïðî÷íûé, ñòîéêèé.

Ñàãàäàò è Ñàãèä — Ñ÷àñòüå.

Ñàäðè è Ñàäðèÿ — Ïåðâûé, ãëàâíûé.

Ñàäûê è Ñàäèêà — Èñòèííûé, äðóã.

Ñàèä è Ñàéäà — Ãîñïîäèí.

Ñàéðàí — Îòäûõ, âåñåëîå âðåìÿ ïðåïðîâîæäåíèå, ïèêíèê.

Ñàéôè è Ñàéôèÿ — Ìå÷.

Ñàéôóëëà — Ìå÷ Àëëàõà.

Ñàëàâàò — Õâàëåáíûå ìîëèòâû.

Ñàëàìàò è Ñàëèì — Çäîðîâûé.

Ñàëàõ è Ñàëèõ — Áëàãî, äîáðî.

Ñàëèìà — Çäîðîâàÿ, íåâðåäèìàÿ.

Ñàëèõ è Ñàëèõà — Ñïðàâåäëèâûé, äîáðûé.

Ñàìàä è Ñàìàò — Âå÷íûé.

Ñàìèð è Ñàìèðà — Ñîáåñåäíèê; ïëîäîíîñÿùèé.

Ñàðèìà — Øóñòðàÿ, îñòðàÿ.

Ñàôàð — Âòîðîå íàçâàíèå Õèäæðû, ïóòåøåñòâåííèê.

Ñèáàé — Ëþáîâü è ìîëîäîñòü.

Ñèáãàòü — Êðàñêà, êðàñèâûé öâåò.

Ñïàðòàê — Ïðåäâîäèòåëü ãëàäèàòîðîâ.

Ñóëåéìàí — áèáë. Ñîëîìîí, Çàùèùåííûé.

Ñóëòàí è Ñóëòàíà — Âëàñòü, ïðàâèòåëü.

Ñóôèÿ — Íå äåëàþùàÿ çëî.

Òàëèãà — Èäóùàÿ âïåðåäè.

Òàëõà — Íàçâàíèå ðàñòåíèÿ ïóñòûíè, àêàöèÿ.

Òàìàðà — Èíæèð è ôèíèêè.

Òàíñûëó — Ïðåêðàñíàÿ, êàê óòðåííÿÿ çàðÿ.

Òàéìàñ — Íå ñîéäåò ñ ïðàâèëüíîãî ïóòè.

Òàëèá — Èùóùèé, æåëàþùèé.

Òàõèð è Òàãèð — ×èñòûé.

Òèìåð — Òàê íàçûâàëè þíîøó, ÷òîáû áûë êðåïêèì êàê æåëåçî.

Òóêàé — (ìîíã.) Ðàäóãà.

Óçáåê — íàçâ. íàðîäà, ñòàâøåå ëè÷íûì èìåíåì ó ìíîãèõ íàðîäîâ, Æèçíü.

Óëüôàò — Äðóæáà, ëþáîâü.

Óìèäà è Óìèä — Íàäåæäà.

Óðàë — Ðàäîñòü, óäîâîëüñòâèå.

Óðóñ — íàçâàíèå ðóññêîãî íàðîäà, ñòàâøåå ëè÷íûì èìåíåì.

Óñìàí — Ìåäëèòåëüíûé, íî ýòèìîëîãèÿ íå ñîâñåì ÿñíà.

Ôàçûë è Ôàçèëÿ — Çíàþùèé, ÷åëîâå÷íûé.

Ôàéçóëëà — (ìóæ.) (èìÿ àðàáñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ) Ùåäðîñòü Àëëàõà.

Ôàèç — (ìóæ.) (èìÿ àðàáñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ) Ñ÷àñòëèâûé, áîãàòûé.

Ôàèê — (ìóæ.) (àðàá.) Ïðåâîñõîäíûé.

Ôàèíà — (ìóæ.) (ãð.) Ñèÿíèå.

Ôàíäàñ — (ìóæ.) (àðàá.) Ïðèâÿçàííûé ê íàóêå.

Ôàíèñ è Àíèñà — (ïåðñ.) Ìàÿê.

Ôàííóð — (ìóæ.) (àðàá.) Ñâåò íàóêè.

Ôàðèò è. Ôàðèäà — (àðàá.) Ðåäêîñòíûé.

Ôàðõàä — (ìóæ.) (èðàí.) Íåïîáåäèìûé.

Ôàòèìà — (ìóæ.) (àðàá.) Îòíÿëñÿ îò ãðóäè, äî÷ü Ìóõàììåäà.

Ôàòèõ è Ôàòûõ — (àðàá.) Ïîáåäèòåëü.

Ôàòòàõ — (ìóæ.) (àðàá.) Îòêðûâàþùèé äâåðè ê ñ÷àñòüþ.

Ôàóçèÿ — (æåí.) (àðàá.) Ïîáåäèòåëüíèöà.

Ôàÿç — (ìóæ.) (àðàá.) Ùåäðûé.

Ôåðäèíàíä — (ìóæ.) (íåì.) Âîèí.

Ôèäàè — (ìóæ.) (àðàá.) Ãîòîâûé ïðèíåñòè ñåáÿ â æåðòâó.

Ôèäàèë — (ìóæ.) (àðàá.) Äåëàþùèé äîáðî.

Ôèäåëü — (ìóæ.) (ëàò.) Ïðàâäèâûé, ïðàâèëüíûé.

Ôèðàÿ — (æåí.) (àðàá.) Êðàñèâàÿ.

Ôèðäàóñ — (æåí.) (àðàá.-ïåðñ.) Ðàé, ðàéñêèé ñàä.

Ôèðóçà — (æåí.) (äð.-ïåðñ.) Ëó÷åçàðíàÿ, áèðþçà, ñ÷àñòëèâàÿ.

Ôëåð, Ôëîð, Ôëîðèñ, Ôëîðèä — (ìóæ.) (ëàò.) Îò íàçâàíèÿ öâåòêà.

Ôóàä — (ìóæ.) (ïåðñ.) Ñåðäöå, óì.

Õàáèá è Õàáèáà — (àðàá.) Ëþáèìûé, äðóã.

Õàáèáóëëà — (æåí.) (àðàá.) Ëþáèìåö Àëëàõà.

Õàáèð — (ìóæ.) (àðàá.) Îñâåäîìèòåëü.

Õàäè — (ìóæ.) (àðàá.) Ïðåäâîäèòåëü.

Õàäèñ è Õàäèñà — (àðàá.) Íîâîñòü, âûñêàçûâàíèÿ Ïðîðîêà.

Õàäè÷à — (æåí.) (àðàá.) Íåäîíîøåííàÿ, Õàäèäæà — ïåðâàÿ æåíà ïðîðîêà.

Õàäèÿ — (æåí.) (òþðê.) Ïîäàðîê.

Õàéäàð — (ìóæ.) (àðàá.) Ëåâ.

Õàéðàò — (ìóæ.) (àðàá.) Áëàãîäåòåëü.

Õàçàð — (ìóæ.) (àðàá.) Ãîðîæàíèí, ÷åëîâåê èìåþùèé ñðåäíèé äîñòàòîê.

Õàêèì — (ìóæ.) (àðàá.) Çíàþùèé, ìóäðûé.

Õàëèäà — (ìóæ.) (àðàá.) Âå÷íàÿ, ïîñòîÿííàÿ.

Õàëèê — (ìóæ.) (àðàá.) Îñâåòèòåëü.

Õàëèë — (ìóæ.) (àðàá.) Âåðíûé äðóã.

Õàëèìà è Õàëèì — (àðàá.) Ìÿãêàÿ, äîáðàÿ.

Õàëèò — (ìóæ.) (àðàá.) Âå÷íî áóäåò æèòü.

Õàìçà — (ìóæ.) (àðàá.) Îñòðûé, æãó÷èé.

Õàìèä è Õàìèäà — (àðàá.) Ñëàâÿùèé, âîñõîäÿùèé.

Õàìèñà — (æåí.) (àðàá.) Ïÿòàÿ.

Õàììàò — (ìóæ.) — (àðàá.) Ïðîñëàâëÿþùèé.

Õàíèô è Õàíèôà — (àðàá.) Èñòèííàÿ.

Õàðèñ — (ìóæ.) (àðàá.) Ïàõàðü.

Õàñàí è Õàñàíà — (àðàá.) Õîðîøèé.

Õàòòàá — (ìóæ.) (àðàá.) Äðîâîñåê.

Õàôèç — (ìóæ.) (àðàá.) Çàùèòíèê.

Õàøèì — (ìóæ.) (àðàá.) Ñáîðùèê íàëîãîâ.

Õàÿò — (æåí.) (àðàá.) Æèçíü.

Õèêìåò è Õèêìàò — (ìóæ.) (àðàá.) Ìóäðîñòü.

Õèñàì è Õóñàì — (ìóæ.) (àðàá.) Ìå÷.

Õèñàí — (ìóæ.) (àðàá.) Î÷åíü êðàñèâûé.

Õîäæà — (ìóæ.) (ïåðñ.) Ãîñïîäèí, íàñòàâíèê.

Õóñàèí — (ìóæ.) (àðàá.) Êðàñèâûé, õîðîøèé.

×èíãèç — (ìóæ.) (ìîíã.) Âåëèêèé, ñèëüíûé.

×óëïàí — (ìóæ.) (òþðê.) Ïëàíåòà Âåíåðà.

Øàäèäà — (æåí.) (àðàá.) Ñèëüíàÿ.

Øàéäà — (æåí.) (ïåðñ.) Ëþáèìàÿ.

Øàéõóëëà — (ìóæ.) (àðàá.) Ñòàðåö Àëëàõà.

Øàêèð è Øàêèðà — (àðàá.) Áëàãîäàðÿùèé.

Øàêèðò — (ìóæ.) (ïåðñ.) Ó÷åíèê.

Øàêèðæàí — (ìóæ.) (àðàá. — ïåðñ.) Áëàãîäàðÿùèé + äóøà.

Øàìèëü è Øàìèëÿ — (àðàá.) Âñåîáúåìëþùèé.

Øàìñè è Øàìñèÿ — (ïåðñ.) Ñîëíå÷íûé.

Øàôàãàò — (ìóæ.) (àðàá.) Ïîìîùü.

Øàðèô è Øàðèï — (ìóæ.) (àðàá.) ×åñòü, ñëàâà.

Øàôèê è Øàôêàò — (ìóæ.) (àðàá.) Ñîñòðàäàòåëüíûé.

Øàõðèÿð — (ìóæ.) (ïåðñ.) Ãîñóäàðü, öàðü (èç ñêàçîê «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü»).

Øèðèí — (æåí.) (ïåðñ.) Ñëàäêàÿ (èç ôîëüêëîðà).

Ýâåëèíà — (ìóæ.) (ôð.) Ëåñíîé îðåõ.

Ýäãàð — (ìóæ.) (àíãë.) Êîïüå.

Ýäóàðä — (ìóæ.) (àíãë.) Èçîáèëüíûé, áîãàòûé.

Ýëåîíîðà — (æåí.) (åâð.) Àëëàõ ìîé ñâåò.

Ýëüâèð è Ýëüâèðà — (èñï.) Îáåðåãàþùàÿ.

Ýëüäàð — (ìóæ.) (òþðê.) Ïðàâèòåëü ñòðàíû.

Ýëüçà — (æåí.) (íåì.) Ïîêëÿëàñü ïåðåä áîãîì, ñîêðàùåíèå îò Åëèçàâåòû.

Ýëüìèð è Ýëüìèðà — (àíãë.) Êðàñèâûé.

Ýìèëü è Ýìèëèÿ — (ëàò.) Ñòàðàòåëüíûé.

Ýðèê — (ìóæ.) (ñêàíä.) Áîãàòûé.

Ýðíåñò — (ìóæ.) (ãð.) Ñåðüåçíûé.

Ýñôèð è Ýñôèðà — (åâð.) Çâåçäà.

Þëäàø — (ìóæ.) (òþðê.) Äðóã, ñïóòíèê.

Þçèì — (ìóæ.) (òþðê.-òàò.) Èçþì, äâà ëèöà.

Þëäóñ — (æåí.) (òàò.) Çâåçäà.

Þëèÿ — (æåí.) (ëàò.) Âîëíà, æàðêàÿ.

Þëüãèçà è Þëãèç — (òþðê. — ïåðñ.) Äîëãîæèòåëüíèöà.

Þíóñ — (ìóæ.) (äð.-åâð.) Ãîëóáü.

ßäãàð — (ìóæ.) (ïåðñ.) Ïàìÿòü.

ßêóá (ßêóï) — (ìóæ.) (äð.-åâð.) Èäóùèé ñëåäîì, èìÿ ïðîðîêà.

ßêóò — (ìóæ.) (ãð.) Ðóáèí, ÿõîíò.

ßìàë — ñì. Äæàìàë, æ. Äæàìèëÿ.

ßíñûëó — (æåí.) (òàò.) ïåðî, ëþáèìàÿ, Äæàí (äóøà) + ñûëó — (êðàñàâèöà).

ßòèì — (ìóæ.) (ïåðñ.) Åäèíñòâåííûé. (Èëè îäèíîêèé). Ñòàðèííîå òàòàðñêîå èìÿ çàèìñòâîâàííîå èç ïåðñèäñêîãî ÿçûêà.

О admin

x

Check Also

Самогонный аппарат купить в Украине недорого, цена в интернет-магазине УкрПромТех

Купить самогонный аппарат сейчас может себе каждый желающий — речь идет не о громоздкой самоделке, а о компактном универсальном устройстве: автоклаве, к которому можно легко подсоединить и самогонный аппарат, и, ...

Как вылечить алкоголизм, методы лечения и советы — Лечение алкоголизма — Каталог статей — Эзотерическая медицина Лечение алкоголизма

1. Мероприятия, направленные на полную отмену алкоголя, дезинтоксикацию организма и психологическую подготовку к активной антиалкогольной терапии. 2. Этап активных действий. 3. Этап длительной поддерживающей терапии.ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ:При обращении к наркологу все ...

Кагор полезные свойства

Как и большинство вин, кагор изобрели французы. Случилось это в городе Каор, когда тамошние виноделы придумали новый способ обработки винограда. Результат оправдал все ожидания, и полезные свойства кагора вместе с ...

Винные хозяйства Крыма

Возможность продегустировать лучшие, рожденные солнцем вина Крыма. ООО «Агрофирма «Золотая Балка» Обособленное подразделение «Бар «ТерруАрт» ТерруАРТ – это пространство, органично соединившее в себе виноделие, гастрономию и искусство в самых разных ...

Рейтинг@Mail.ru